Police, dnia 18.10.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Police
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza II przetarg DODATKOWY na:
dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych, w dniach od 26 października 2019 r. do 03 listopada 2019 r.,

który odbędzie się w następującym trybie:

– II DODATKOWEGO przetargu nieograniczonego ustnego

– w dniu 22.10.2019 r. o godz. 09.00

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach: 08.00 – 14.00.

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:
Przedmiotem przetargu są 4 samodzielne stanowiska handlowe, położone w sektorze III tj. na terenie cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Wróblewskiego. Szczegółowe rozmieszczenie stanowisk handlowych wraz z ich opisem
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu.

Wyznaczone stanowiska zostały przeznaczone do wydzierżawienia na cele prowadzenia handlu w okresie Wszystkich Świętych.

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każde stanowisko, które Oferent zamierza wylicytować w przetargu.Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta: 04 1240 3927 1111 0010 8665 8222 Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu) dla oferentów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu i gastronomii, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG.
3. Uzyskanie karty identyfikacyjnej określającej kolejny numer Oferenta, która upoważnia do udziału w licytacji.

III. Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzone w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w pok. nr 13, (parter).
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), pok. 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281

Regulamin

Umowa dzierżawy – wzór


Regulamin przetargów ustnych na dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach i na terenie przylegającym do cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Tanowskiej na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych

Ogłoszenie

Umowa dzierżawy – wzór

Komunikat w sprawie nieopłaconych grobów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, informuje iż na podstawie § 4 Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Police w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

NIEOPŁACONE W TERMINIE GROBY
MOGĄ ZOSTAĆ ZLIKWIDOWANE LUB UŻYTE DO
PONOWNEGO CHOWANIA ZMARŁYCH

OPŁAT ZA GRÓB NALEŻY DOKONYWAĆ CO 20 LAT OD DATY PIERWSZEGO POCHÓWKU LUB OSTATNIEGO ODNOWIENIA OPŁATY W BIURZE OBSŁUGI CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY POLICE PRZY ULICY TANOWSKIEJ 8, POKÓJ NR 12, 13 w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:00– 14:00